Szkolenie dotyczące realizacji zadania publicznego Dzielnice Kultury
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora na spotkanie szkoleniowe poświęcone dobrym praktykom przygotowania i realizacji zadania publicznego Dzielnice Kultury.

Jest ono przeznaczone dla organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów prowadzących działalność w zakresie kultury i sztuki uprawnionych do składania ofert w otwartym konkursie, który został ogłoszony 24 listopada.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 4 grudnia 2014 r. w godz. 10 – 15 w Sali Kinowej Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadania Dzielnice Kultury w 2015 r., wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektów kulturalnych, a także uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego.

Program spotkania:
1. Informacja o sposobie realizacji zadania publicznego Dzielnice Kultury w 2015 r.
2. Wypełnianie oferty realizacji zadania publicznego.
3. Promocja projektu.
4. Sprawozdawczość i ewaluacja.
5. Wolne wnioski, pytania.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu lub w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Lublin: kultura@lublin.eu, tel. 81 466 37 00.
www.eastculture.eu
Do 20 listopada 2014 r. trwa nabór wniosków o stypendia na realizację w 2015 roku projektów artystycznych i z zakresu upowszechniania kultury na pod..
Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontari..
20 września 2013 r. mija termin składania zgłoszeń do nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty..