Lublin2016 - Europejska Stolica Kultury
Lublin - miasto inspiracji / kultura.lublin.eu
ks. Michał janocha
ks. Michał janocha
ks. Michał Janocha
naukowiec

Wydarzenia (1)
Michał Janocha (ur. 27 października 1959), polski ksiądz katolicki, historyk sztuki, profesor UKSW.
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie. 1978-1982 - studiował na historii sztuki na ATK w Warszawie 1983 rok dyplom magistra teologii z wyróżnieniem (praca pt. "Budowle sakralne projektu Władysława Pieńkowskiego z lat 1935-1982" napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja K. Olszewskiego.) 1982-1987 - studiował filozofię i teologię na Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym im. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 1987 - otrzymał święcenia kapłańskie.

Obecnie wykłada na UKSW.

Od 1992 roku organizuje coroczne 9-dniowe zimowe obozy naukowe związane z architekturą i sztuką cerkiewną Polski wschodniej oraz Słowacji Wschodniej. Od 2001 roku organizuje również 40-dniowe letnie obozy naukowe związane z dziedzictwem bizantyjsko-ruskim Europy Wschodniej i Południowej. Dotychczas odbyło się 15 obozów zimowych (m. in. cerkwie Białostocczyzny, Beskidu Niskiego, Chełmszczyzny, Sądecczyzny, rejonu Szarisza) oraz 7 letnich (Złoty Pierścień w Rosji 2001, Ukraina środkowa i Krym 2002, klasztory Rosji Północnej 2003, zabytki sakralne Mołdawii i Rumunii 2004, szlak cyrylometodiański – Bułgaria i Macedonia 2005, szlak wczesnochrześcijański i bizantyński Turcja 2006, Grecja 2007). W obozach uczestniczą studenci UKSW, UW, innych uczelni jak również nie-studenci.

wikipedia